چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦ |

سایر
گزینش دانشگاه https://gozinesh.semnan.ac.ir
بسیج کارکنانhttps://basij.semnan.ac.ir

پژوهش و فناوری
سامانه نشریات دانشگاه سمنانhttp://journals.semnan.ac.ir
آزمایشگاه تخصصی آپاhttps://cert.semnan.ac.ir
مركز فناوری اطلاعاتhttps://it.semnan.ac.ir

دانشجویی و فرهنگی
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاهhttp://stu.semnan.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=6&fkeyid=&siteid=1&pageid=1831

آموزشی
گروه علوم ورزشي، وب سايت تربيت بدني عمومي https://sportedu.semnan.ac.ir